Algemene voorwaarden GBBO

Artikel 1. Algemene gegevens

GBBO B.V. neemt als B.V. aan het rechtsverkeer deel en is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland (KvK nummer 67164072), hierna te noemen: GBBO.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door GBBO, en haar rechtsopvolgers, aanvaarde opdrachten tussen GBBO en haar wederpartij, hierna te noemen: “opdrachtgever”, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk of per email (via een email naar het adres info@gbbo.nl), anders is overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Indien echter onverhoopt toch andere (algemene) voorwaarden van toepassing zouden zijn, blijven onderhavige voorwaarden voor zover mogelijk van toepassing; artikel 6:225 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de rechtsverhouding tussen partijen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk of per email (via een email naar het adres info@gbbo.nl), overeengekomen tussen GBBO en opdrachtgever.
 4. Hulppersonen van GBBO, zowel ondergeschikt (bijvoorbeeld: werknemer) als niet-ondergeschikt (bijvoorbeeld een onderaannemer), kunnen zich in voorkomend geval tegenover opdrachtgever en/of derden beroepen op de overeenkomst tussen GBBO en opdrachtgever, alsmede op de bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen GBBO en opdrachtgever wordt gesloten voor de duur zoals in de overeenkomst of getekende offertes is vermeld.

Artikel 4. Verplichtingen van GBBO

GBBO heeft ter zake de uitvoering van de opdracht een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Artikel 5. Medewerking opdrachtgever

Opdrachtgever verschaft aan GBBO en/of haar medewerkers steeds tijdig alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren. De opdrachtgever is gehouden om de medewerkers van GBBO toegang te verlenen tot alle noodzakelijke faciliteiten en om alle noodzakelijke hulpmiddelen aan de medewerkers van GBBO ter beschikking stellen.

Artikel 6. Uitvoering werkzaamheden

 1. GBBO voert haar werkzaamheden uit op werkdagen (niet zijnde zaterdagen en zondagen en algemeen erkende Nederlandse feestdagen) en binnen reguliere werktijden (in haar geval van 08.00 – 18.00 uur). Op verzoek van opdrachtgever kunnen werkzaamheden overigens worden verricht buiten de normale werktijden. GBBO is in dat geval gerechtigd hiervoor een nader overeen te komen toeslag te berekenen.
 2. GBBO is gerechtigd om bij en in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden (naast haar eigen medewerkers) derden in te schakelen.
 3. GBBO kan, al dan niet in overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de diensten van GBBO echter niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden, tenzij er sprake is van overmacht. Een wijziging van het adviesteam kan ook plaatsvinden op verzoek van de opdrachtgever, uitsluitend op basis van op dat moment door beide partijen nader overeen te komen voorwaarden. Deze nadere voorwaarden worden schriftelijk of per email door beide partijen vastgelegd.
 4. GBBO verplicht zich om de opgegeven tijd voor uitvoering van de opdracht zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Bij overschrijding van de voor uitvoering van de opdracht opgegeven tijd, dient opdrachtgever GBBO schriftelijk, of via een email naar het adres info@gbbo.nl, in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven voor het alsnog nakomen van haar verplichtingen.
 5. Indien GBBO in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoert bij of voor derde partijen, vrijwaart de opdrachtgever GBBO en haar medewerkers voor alle aanspraken van deze derde partijen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7. Honorarium en betaling

 1. In de offerte wordt aangegeven of softwarekosten, reis- en verblijfkosten, vergoeding voor reisuren en andere opdracht gebonden kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht, dan wel in rekening worden gebracht op basis van een opslag op de tarieven.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de prijs voor de werkzaamheden van GBBO berekend op basis van het aantal gewerkte uren van haar medewerkers, tegen de ten tijde van het sluiten van een overeenkomst door GBBO gehanteerde tarieven, vermeerderd met de toeslagen, als bedoeld in artikel 7.1. Alle door GBBO gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen.
 3. GBBO hanteert een standaard betalingstermijn van 30 dagen. Voor aanvang van de opdracht, ontvangt opdrachtgever een factuur ter hoogte van 50% van het in de opdrachtbevestiging of in de aanvulling daarop genoemde totaal bedrag.
 4. GBBO zal opdrachtgever in haar offerte inlichten over de door haar gehanteerde tarieven voor medewerkers.
 5. Betaling van opdrachtgever aan GBBO zal geschieden zonder aftrek of verrekening. Ook is het opdrachtgever niet toegestaan om zijn betalingsverplichting wegens een vermeende tegenvordering op te schorten.
 6. Indien opdrachtgever tekortschiet in zijn betalingsverplichting ten opzichte van GBBO is opdrachtgever aan GBBO alle kosten verschuldigd, die GBBO in redelijkheid heeft moeten maken om buiten rechte tot incasso van haar vordering te geraken. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op bedragen resp. percentages berekend op de voet van het incassotarief conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (WIK), met een minimum van € 450,-. Het voorgaande laat overigens onverlet de overige rechten die GBBO op grond van de overeenkomst met opdrachtgever of deze voorwaarden heeft.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien één van beide partijen van oordeel is dat het in alle redelijkheid niet meer mogelijk is om de opdracht in overeenstemming met de bevestigde offerte en eventueel later overeengekomen wijzigingen en aanvullingen uit te voeren, kan elk der partijen onder opgave van redenen de overeenkomst beëindigen door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een – alle omstandigheden in aanmerking genomen – redelijke termijn, met een minimum van een week.
 2. Bij opzegging door opdrachtgever heeft GBBO recht op compensatie van haar bezettingsverlies over de resterende contractperiode.
 3. GBBO mag van haar bevoegdheid tot opzegging overigens uitsluitend gebruik maken indien zich feiten en omstandigheden voordoen, waarop zij geen invloed kan uitoefenen en/of die haar niet zijn toe te rekenen en als gevolg waarvan in redelijkheid niet van GBBO kan worden gevergd dat zij de opdracht voltooit. GBBO behoudt in dat geval overigens aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, na betaling waarvan GBBO, onder voorbehoud de voorlopige resultaten van haar werk aan opdrachtgever ter beschikking stelt. Voor zover dit extra kosten voor GBBO met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van opdrachtgever.
 4. Ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld of surseance van betaling aanvraagt, indien hij tot liquidatie van zijn onderneming overgaat of anderszins de bedrijfsvoering staakt of beslag wordt gelegd op zijn gelden en/of goederen, heeft GBBO het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, althans te ontbinden. GBBO zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 5. Buiten de hiervoor in lid 4 bedoelde gevallen komt de bevoegdheid tot ontbinding aan partijen slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van een verbintenis uit de overeenkomst en hij die tekortkoming – na ingebrekestelling met een redelijke termijn tot behoorlijke nakoming – niet herstelt.

Artikel 9. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden en/of facturen dienen door opdrachtgever ter kennis van GBBO te worden gebracht, uiterlijk binnen veertien dagen na uitvoering van de werkzaamheden en/of verzending van de factuur. GBBO en opdrachtgever treden in overleg over een passende en geboden oplossing.
 2. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Bovendien is opdrachtgever verplicht zijn medewerking aan een eventueel onderzoek door GBBO te verlenen. Indien een klacht terecht wordt geuit, is GBBO gerechtigd hetzij het in rekening gebrachte honorarium geheel of gedeeltelijk te crediteren, hetzij de afgekeurde werkzaamheden kosteloos geheel of gedeeltelijk opnieuw te verrichten, hetzij de verdere uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk te staken tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. GBBO is ten opzichte van de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan GBBO of haar medewerkers toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de inspanningsverplichting, indien en voor zover de opdrachtgever GBBO en/of haar medewerkers ter zake in gebreke heeft gesteld en hen een redelijke termijn heeft gegund om de tekortkoming te herstellen.
 2. GBBO is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade, gevolgschade of vertragingsschade, die opdrachtgever of derden lijden als gevolg van handelen of nalaten van GBBO.
 3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is iedere aansprakelijkheid van GBBO uit welken hoofde dan ook, in totaal beperkt tot het bedrag van de declaratie(s) van GBBO ter zake de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het bedrag van de declaratie(s) als bedoeld in de vorige volzin gesteld op het totaal van de declaraties ter zake van de werkzaamheden uitgevoerd in de periode van één jaar voorafgaande aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstaat.
 4. Elke vordering van de opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt indien deze niet schriftelijk is gemeld bij GBBO binnen zes maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien GBBO haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat GBBO alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GBBO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GBBO niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van GBBO worden daaronder begrepen.
 3. GBBO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GBBO haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op de overeenkomst tussen GBBO en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen GBBO en opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 13. Exclusiviteit

GBBO behoudt zich het recht voor om – ook hangende de uitvoering van enige overeenkomst – haar diensten aan andere opdrachtgevers aan te bieden, ook wanneer die in dezelfde branche opereren. De opdrachtgever kan zich daarom niet beroepen op enige exclusiviteit, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. De intellectuele eigendom van de door GBBO en haar hulppersonen, zoals werknemers in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden voor opdrachtgever (al dan niet in samenwerking met deze) vervaardigde geschriften, tekeningen, modellen of andere zaken, zoals – doch daartoe niet beperkt – rapporten, adviezen, methoden, systemen e.d., evenals bedachte concepten, naamgevingen en uitingsvormen, blijft ongeacht de vorm ook na afloop van de opdracht aan GBBO voorbehouden. Na betaling van de declaraties van GBBO is opdrachtgever wel gerechtigd de hiervoor genoemde werken, rapporten, adviezen e.d. te gebruiken, ongeacht de vorm en zonder dat hiervoor een vergoeding is verschuldigd, één en ander echter uitsluitend voor intern gebruik. Het is opdrachtgever daarom niet toegestaan bedoelde werken, rapporten, adviezen e.d. te verveelvoudigen voor extern gebruik en/of ter beschikking te stellen van enige derde, tenzij GBBO daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, die door een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van GBBO (bijvoorbeeld aan derden) is en/of wordt veroorzaakt.

Artikel 15. Overmacht

 1. GBBO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming die haar niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan haar niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch anderszins voor haar rekening komt.
 2. Indien sprake is van overmacht heeft GBBO het recht een opdracht te annuleren of de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen op te schorten, zolang de overmachtstoestand voortduurt.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

De rechtsverhouding tussen GBBO en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen uit deze rechtsverhouding worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Bilthoven, april 2024

Onze klanten waarderen ons met:

Al meer dan 150 klanten
geholpen sinds 2013.

Klanten beoordelen ons met een 8,5 uit 100+ reviews op o.a. Google

We hebben meer dan 100 reviews ontvangen op o.a. Google.

Het team van GBBO

Over GBBO

Jouw website en webteam tot een succes maken. Dat is waar wij voor gaan. Samen met jou en je collega’s werken we aan betere, gebruiksvriendelijkere en toegankelijkere digitale dienstverlening. Dat maakt het leven van inwoners, ondernemers, cliënten, patiënten, studenten, huurders en leden namelijk een stuk prettiger. Onze deskundige en zeer ervaren online professionals helpen je graag om jouw digitale uitdaging samen tot een succes te maken.